fbpx

organy ścigania po angielsku

Organy ścigania po angielsku [3 INFOGRAFIKI + SŁOWNICZEK]

Organy ścigania po angielsku wraz z infografikami i praktycznym słowniczkiem, który znajdziesz na końcu to artykuł oparty na mojej praktyce jako tłumacz przysięgły języka angielskiego.

W poprzednim artykule Wymiar sprawiedliwości po angielsku omawiałem organizację i funkcjonowanie polskich organów wymiaru sprawiedliwości z terminologicznego punktu widzenia, który mi towarzyszy na co dzień z racji wykonywanej pracy. Teraz nadszedł czas, aby przedstawić słownictwo angielskie dotyczące organów ścigania.

Z tego artykułu poznasz m.in.:

 • jak nazywają się poszczególne organy ścigania po angielsku,
 • słownictwo angielskie dotyczące organizacji, kompetencji i organów ścigania w Polsce, a także
 • linki do niektórych ustaw w języku angielskim regulujących funkcjonowanie organów ścigania w Polsce.

Organy ścigania po angielsku: prokuratura – public prosecutor’s office

Do nadrzędnego organu zajmującego się ściganiem przestępczości (prosecuting crimes) w Polsce należy prokuratura. Jej zadaniem jest prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych (preparatory proceedings) w sprawach karnych. Pozostałe organy ścigania (law enforcement authorities) z Policją (Police) na czele posiadają uprawnienia do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, tj. dochodzeń i śledztw (inquiries and investigations), które są nadzorowane (supervised) przez prokuraturę.

Chociaż z pojęciem organów ścigania kojarzy się głównie Policja, to zgodnie z art. 321 Kodeksu postepowania karnego (Code of Criminal Procedure) uprawnienia Policji przysługują także organom:

 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Agency),
 • Straży Granicznej (Border Guard),
 • Krajowej Administracji Skarbowej (National Revenue Administration) – w niej wyodrębniono umundurowaną i uzbrojoną Służbę Celno-Skarbową (Customs and Tax Service),
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Central Anti-Corruption Bureau) oraz
 • Żandarmerii Wojskowej (Military Police).

Powyższe służby posiadają kompetencje nadane im w poszczególnych ustawach regulujących ich uprawnienia i organizację.

prokuratura po angielsku

Według ustawy Prawo o prokuraturze (Act on the Public Prosecutor’s Office) Prokuraturę stanowią:

 • Prokurator Generalny (Public Prosecutor General),
 • Prokurator Krajowy (National Public Prosecutor),
 • pozostali zastępcy (deputies) Prokuratora Generalnego oraz
 • prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation).

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury i urząd ten sprawuje Minister Sprawiedliwości (Minister of Justice). Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy:

 • Prokuratury Krajowej (National Public Prosecutor’s Office),
 • prokuratur regionalnych (provincial public prosecutor’s offices),
 • prokuratur okręgowych (regional public prosecutor’s offices) i
 • prokuratur rejonowych (district public prosecutor’s offices).

Zadania prokuratury wykonywane są m.in. poprzez:

 • prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego (public prosecuting attorney) przed sądami;
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu (enforcement of temporary arrest decisions) oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności (deprivation of liberty) oraz
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonej przez inne organy państwowe.

Prokuratorzy przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach są niezależni, ale powinni wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia prokuratora przełożonego.

Organizacja prokuratury

Prokurator Generalny kieruje działalnością prokuratury osobiście lub za pośrednictwem Prokuratora Krajowego i jego zastępców. Prokurator Generalny jest przełożonym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.

Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów (President of the Council of Ministers) na wniosek Prokuratora Generalnego.

Prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego powołuje, po przedstawieniu kandydatury właściwemu zgromadzeniu (assembly) prokuratorów, i odwołuje Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego.

Prokuratura Krajowa zapewnia obsługę Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. Do jej podstawowych zadań należy również zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym (Constitutional Tribunal), Sądem Najwyższym (Supreme Court) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (Supreme Administrative Court), prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego (instance and service-related supervision) nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach regionalnych, koordynacja nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez pozostałe jednostki organizacyjne prokuratury, prowadzenie wizytacji (inspections) prokuratur regionalnych, wykonywanie czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą (international legal transactions) i prowadzenie centralnej bazy opinii prawnych oraz bazy wytycznych i zarządzeń Prokuratora Generalnego.

Prokuraturę regionalną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych. Do jej podstawowych zadań należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi (common courts) i wojewódzkimi sądami administracyjnymi (voivodeship administrative courts), prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowo-gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu (economic transactions) względem mienia o wielkiej wartości (property of great value), sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.

Prokuraturą regionalną kieruje prokurator regionalny i jest on prokuratorem przełożonym (superior public prosecutor) prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej.

Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Do jej podstawowych zadań należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, także przed sądami wojskowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, także w sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów okręgowych, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych.

Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okręgowy. Jest on prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin. Do jej podstawowych zadań należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono działy do spraw wojskowych, także przed sądami wojskowymi (military courts), prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, z wyłączeniem spraw powierzonych prokuraturom wyższego stopnia.

Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy. Jest on prokuratorem przełożonym prokuratorów wykonujących czynności w tej jednostce.

Działalność prokuratury

Według art. 56 Ustawy prawo o prokuraturze, prokurator wszczyna i prowadzi (initiates and conducts) postępowanie przygotowawcze albo zleca wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania innemu uprawnionemu organowi, a następnie wykonuje w takich sprawach czynności oskarżyciela publicznego przed sądem. Następnie, zgodnie z art. 57, prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez inny uprawniony do tego organ. Zarządzenia (dispositions) prokuratora wydane w toku postępowania przygotowawczego są dla tego organu wiążące (binding).

Immunitet prokuratorski (immunity of public prosecutor)

Jak stanowi art. 135 Ustawy prawo o prokuraturze, Prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej (cannot be prosecuted) ani tymczasowo aresztowany (temporarily arrested) bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzymany – bez zgody przełożonego dyscyplinarnego (disciplinary superior). Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa (in flagranti in the commission of a crime).

Organy ścigania po angielsku: Policja – Police

Przepisy dotyczące Policji zawarte są w Ustawie o Policji (Act on the Police). Policja to umundurowana i uzbrojona formacja (uniformed and armed force) służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (public safety and order). Do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami (lawless assaults) naruszającymi te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych;
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń (petty offences) oraz ściganie ich sprawców (perpetrators),
 • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

organy ścigania po angielsku - Policja

Organizacja Policji

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • kryminalnej (criminal service),
 • śledczej (investigation service),
 • spraw wewnętrznych (internal service),
 • prewencyjnej (prevention service),
 • kontrterrorystycznej (counterterrorist service) oraz
 • wspomagającej (support providing service) działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

W skład Policji wchodzi:

 • policja sądowa (court police) oraz
 • Wyższa Szkoła Policji (Higher Police Training School),
 • ośrodki szkolenia (training centres) i
 • szkoły policyjne (police schools),
 • wyodrębnione oddziały prewencji (prevention units) i
 • instytuty badawcze (research institutes).

Komendant Główny Policji (Police Commander in Chief)

Centralnym organem administracji rządowej (central body of the government administration), właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy (subordinate) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (minister competent for internal affairs). Jest on przełożonym (superior) wszystkich funkcjonariuszy Policji (Police officers). Powołuje i odwołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Centralne Biuro Śledcze Policji (Central Investigation Bureau of Police)

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) jest jednostką organizacyjną Policji zajmującą się rozpoznawaniem (identification), zapobieganiem (prevention) i zwalczaniem (combating) przestępczości zorganizowanej (organised crime). Komendant CBŚP podlega Komendantowi Głównemu Policji i jest przełożonym policjantów CBŚP.

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji (Police Internal Affairs Bureau)

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP) jest jednostką organizacyjną Policji służby spraw wewnętrznych zajmującą się m.in. rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji.

Służba kontrterrorystyczna (counterterrorist service)

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” (Police Central Counterterrorist Squad) oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji (independent counterterrorist squads) prowadzą działania kontrterrorystyczne i wspierają działania jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia (particular threat) lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków (special forces and measures) oraz specjalistycznej taktyki działania.

Komendant wojewódzki Policji (Voivodeship Police Commander)

Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant powiatowy lub miejski Policji (Poviat or Municipal Police Commander)

Komendanta powiatowego lub miejskiego Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant komisariatu Policji (Police precinct Commander)

Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy lub miejski Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.

Komendant powiatowy lub miejski Policji może tworzyć rewiry dzielnicowych (neighbourhood police territory) oraz posterunki Policji (Police stations) na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Policji.

Czynności Policji

W granicach swych zadań Policja wykonuje m.in.:

 • czynności operacyjno-rozpoznawcze (operational and reconnaissance activities),
 • czynności dochodzeniowo-śledcze (investigative activities) i
 • czynności administracyjno-porządkowe (administration and order-keeping activities) w celu:
  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania (detection) przestępstw, przestępstw skarbowych (fiscal crimes) i wykroczeń; oraz
  • poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, tj. osób poszukiwanych (sought persons) i osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, tj. osób zaginionych (missing persons).

Policja wykonuje również czynności na polecenie (on instruction) sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego (local government) w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

Policjanci wykonując czynności mają prawo m.in. do:

 • legitymowania osób (check identity documents) w celu ustalenia ich tożsamości (identity);
 • zatrzymywania (detain) osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy (custody) albo zakład karny (penal institution) i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;
 • zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia (property);
 • przeszukiwania osób i pomieszczeń (search persons and premises) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • dokonywania kontroli osobistej (personal check), a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

Organy ścigania po angielsku: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Internal Security Agency

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest właściwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Organizacja oraz prawa i obowiązki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostały uregulowane w Ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Act on Internal Security Agency and Intelligence Agency)

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Head of the Internal Security Agency) jest centralnym organem administracji rządowej. Podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów, a jego działalność podlega kontroli Sejmu.

Do zadań ABW należy m.in.:

 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium (inviolability of its territory), a także obronność państwa (state defence);
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
  • szpiegostwa (espionage),
  • terroryzmu oraz
  • bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych (classified information).

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonują m.in.:

 • czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców;
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego.

ABW wykonuje również czynności na polecenie sądu lub prokuratora w zakresie określonym w Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie karnym wykonawczym.

Funkcjonariusze ABW wykonują czynności tylko w zakresie właściwości tej Agencji i w tym zakresie przysługują im uprawnienia procesowe Policji, wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Organy ścigania po angielsku: Straż Graniczna – Border Guard

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej (state border protection), kontroli ruchu granicznego (border traffic control) oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Jej organizacja i zakres uprawnień został ustalony w Ustawie o Straży Granicznej (Act on Border Guard).

Do zadań Straży Granicznej należy m.in.:

 • ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
 • zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej (border traffic permits), w tym wiz;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w szczególności dotyczących przekraczania granicy i wykonywaniem pracy przez cudzoziemców,
 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa:
  • w środkach transportu międzynarodowego,
  • w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego (border crossing point),
  • i w portach lotniczych,
 • zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych (narcotic drugs or psychotropic substances) oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom.

Komendant Główny Straży Granicznej (Border Guard Commander in Chief) jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Terenowymi organami Straży Granicznej są komendanci oddziałów Straży Granicznej (commander of Border Guard units) i komendanci placówek (posts) i dywizjonów (divisions) Straży Granicznej.

Organy ścigania po angielsku: Służba Celno-Skarbowa – Customs and Tax Service

Służba Celno-Skarbowa to jednolita, umundurowana formacja, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej. Powstała ona w wyniku połączenia administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej, a podstawą prawną jej działania jest Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Act on National Revenue Administration).

Zadania Służby Celno-Skarbowej to m.in.:

 • wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa, m.in. dotyczących przywozu oraz wywozu towarów (import and export of goods) takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne (chemical waste, substances and preparations), materiały jądrowe i promieniotwórcze (nuclear and radioactive materials), środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym,
 • a także wykonywanie obowiązków w zakresie podatku akcyzowego (excise duty) oraz podatku od gier (tax on gambling).

Organy ścigania po angielsku: Centralne Biuro Antykorupcyjne – Central Anti-Corruption Bureau

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) to specjalna służba do spraw zwalczania korupcji (special service to combat corruption) w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Podstawą funkcjonowania CBA jest Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Act on Central Anti-Corruption Bureau).

Do zadań CBA należy m.in.:

 • ściganie sprawców i rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie niektórych przestępstw w związku z korupcją przeciwko:
  • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • wymiarowi sprawiedliwości (administration of justice),
  • finansowaniu partii politycznych,
  • obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji (grants and subventions),
  • zasadom rywalizacji sportowej,
 • ujawnianie (disclosure) przypadków nieprzestrzegania procedur decyzji o m.in.: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego i udzielania zamówień publicznych (award of public procurement),
 • kontrola prawidłowości realizacji umów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (public-private partnership);
 • kontrola oświadczeń majątkowych (assets declaration) osób pełniących funkcje publiczne.

CBA kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Head of the Central Anti-Corruption Bureau), będący centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów. Jego działalność podlega kontroli Sejmu.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują m.in.:

 • czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania;
 • czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

CBA wykonuje również czynności na polecenie sądu lub prokuratora w zakresie określonym w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym.

Funkcjonariusze CBA wykonują czynności tylko w zakresie właściwości CBA i w tym zakresie przysługują im uprawnienia procesowe Policji, wynikające z Kodeksu postępowania karnego.

Organy ścigania po angielsku: Żandarmeria Wojskowa – Military Police

Żandarmeria Wojskowa w ramach Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Act on Military Police and Military Law Enforcement Authorities) wykonuje zadania w Siłach Zbrojnych (Armed Forces) i jest właściwa m.in. wobec:

 • żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową (in active military service);
 • żołnierzy niebędących w czynnej służbie wojskowej w czasie noszenia przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych (military uniforms, signs and badges);
 • osób przebywających na terenach lub w obiektach placówek zagranicznych (foreign service posts) Rzeczypospolitej Polskiej;
 • żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniami Żandarmerii Wojskowej są m.in.:

 • zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej (military discipline);
 • ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych;
 • ochranianie placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się w miejscu stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych (Polish Military Contingents) oraz ochrona personelu dyplomatyczno-konsularnego (diplomatic and consular personnel) tych placówek;
 • wykrywanie i zapobieganie przestępstw i wykroczeń popełnionych przez żołnierzy.

Dowódcą Żandarmerii Wojskowej i przełożonym wszystkich żołnierzy Żandarmerii Wojskowej jest Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej (Military Police Commander in Chief) i podlega on bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej (Minister of National Defence).

Żandarmerię Wojskową tworzą:                                               

 • Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej (Military Police Command Office);
 • terenowe jednostki organizacyjne (local organisation units) Żandarmerii Wojskowej;
 • specjalistyczne jednostki organizacyjne (special organisation units) Żandarmerii Wojskowej.

Organy ścigania po angielsku – słowniczek

JĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKI
Agencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoInternal Security Agency
areszt śledczycustody
bezpieczeństwo i porządek publicznypublic safety and order
bezprawny zamachlawless assault
Biuro Spraw Wewnętrznych PolicjiPolice Internal Affairs Bureau
Centralne Biuro AntykorupcyjneCentral Anti-Corruption Bureau
Centralne Biuro Śledcze PolicjiCentral Investigation Bureau of Police
centralny organ administracji rządowej central body of the government administration
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny PolicjiPolice Central Counterterrorist Squad
czynna służba wojskowaactive military service
czynności administracyjno-porządkoweadministration and order-keeping activities
czynności dochodzeniowo-śledczeinvestigative activities
czynności operacyjno-rozpoznawcze operational and reconaissance activities
dochodzenieinquiry
dotacjagrant
dyscyplina wojskowamilitary discipline
dywizjondivision
formacjaforce
funkcjonariusz PolicjiPolice officer
immunitet prokuratorskiimmunity of public prosecutor
informacje niejawneclassified information
instytut badawczyresearch institute
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation
Kodeks postepowania karnego Code of Criminal Procedure
Komenda Główna Żandarmerii WojskowejMilitary Police Command Office
Komendant Główny PolicjiPolice Commander in Chief
Komendant Główny Straży GranicznejBorder Guard Commander in Chief
Komendant Główny Żandarmerii WojskowejMilitary Police Commander in Chief
Komendant komisariatu PolicjiPolice Precinct Commander
Komendant miejski PolicjiMunicipal Police Commander
komendant oddziału Straży Granicznejcommander of Border Guard unit
Komendant powiatowy PolicjiPoviat Police Commander
Komendant wojewódzki PolicjiVoivodeship Police Commander
kontrola osobistapersonal check
kontrola ruchu granicznegoborder traffic control
Krajowa Administracja SkarbowaNational Revenue Administration
materiały jądrowe i promieniotwórczenuclear and radioactive materials
mienieproperty
mienie o wielkiej wartości property of great value
Minister Obrony NarodowejMinister of National Defence
Minister SprawiedliwościMinister of Justice
minister właściwy do spraw wewnętrznychminister competent for internal affairs
na gorącym uczynkuin flagranti
Naczelny Sąd AdministracyjnySupreme Administrative Court
nadzorowaćsupervise
nadzór instancyjnyinstance supervision
nadzór służbowyservice-related supervision
nienaruszalnośćinviolability
obronność państwastate defence
obrót gospodarczyeconomic transactions
obrót prawny z zagranicą international legal transactions
ochrona granicy państwowejstate border protection
oddział prewencjiprevention unit
odpady, substancje i preparaty chemicznechemical waste, substances and preparations
odznaka wojskowamilitary sign
organy ściganialaw enforcement authorities
oskarżyciel publicznypublic prosecuting attorney
osoba poszukiwanasought person
osoba zaginionamissing person
ośrodek szkoleniatraining centre
oświadczenie majątkoweassets declaration
oznaka wojskowamilitary badge
personel dyplomatyczno-konsularnydiplomatic and consular personnel
placówkapost
placówka zagranicznaforeign service post
pociągnąć do odpowiedzialności karnejprosecute
podatek akcyzowyexcise duty
podatek od giertax on gambling
podległysubordinate
polecenieinstruction
PolicjaPolice
policja sądowacourt police
Polski Kontyngent WojskowyPolish Military Contingent
pomieszczeniepremises
popełnieniecommission
posterunek PolicjiPolice station
postępowanie przygotowawczepreparatory proceedings
pozbawienie wolności deprivation of liberty
Prezes Rady MinistrówPresident of the Council of Ministers
Prokurator GeneralnyPublic Prosecutor General
Prokurator KrajowyNational Public Prosecutor
prokuratura okręgowaregional public prosecutor’s office
prokuratura regionalnaprovincial public prosecutor’s office
prokuratura rejonowadistrict public prosecutor’s office
prowadzićconduct
przejście graniczneborder crossing point
przełożonysuperior
przestępczość zorganizowanaorganised crime
przestępstwo skarbowefiscal crime
przeszukaćsearch
przewózimport
rewir dzielnicowychneighbourhood police territory
rozpoznawanieidentification
samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policjiindependent counterterrorist squad
samorząd terytorialnylocal government
Sąd NajwyższySupreme Court
sąd wojskowymilitary court
sądy powszechnecommon courts
Siły ZbrojneArmed Forces
Służba Celno-SkarbowaCustoms and Tax Service
służba kontrterrorystycznacounterterrorist service
służba kryminalnacriminal service
służba prewencyjnaprevention service
służba spraw wewnętrznychinternal service
służba śledczainvestigation service
służba wspomagającasupport providing service
specjalistyczna jednostka organizacyjnaspecial organisation units
specjalna służbaspecial service
sprawcaperpetator
Straż GranicznaBorder Guard
substancje psychotropowepsychotropic substances
subwencjasubvention
szczególne zagrożenieparticular threat
Szef Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoHead of the Internal Security Agency
Szef Centralnego Biura AntykorupcyjnegoHead of the Central Anti-Corruption Bureau
szkoła policyjnaPolice school
szpiegostwoespionage
ściganie przestępczości prosecuting crimes
śledztwoinvestigation
środki odurzającenarcotic drugs
terenowa jednostka organizacyjnalocal organisation unit
tożsamośćidentity
Trybunał KonstytucyjnyConstitutional Tribunal
tymczasowo aresztowanytemporarily arrested
udzielanie zamówień publicznychaward of public procurement
ujawnianiedisclosure
umundurowanyuniformed
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji WywiaduAct on Internal Security Agency and Intelligence Agency
Ustawa o Centralnym Biurze AntykorupcyjnymAct on Central Anti-Corruption Bureau
Ustawa o PolicjiAct on the Police
Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowychAct on Military Police and Military Law Enforcement Authorities
ustawa Prawo o prokuraturzeAct on the Public Prosecutor’s Office
Ustwa o Straży GranicznejAct on Border Guard
uzbrojonyarmed
wiążącybinding
wizytacjainspection
wojewódzki sąd administracyjnyvoivodeship administrative court
wszczynaćinitiate
wykonywanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu enforcement of temporary arrest decision
wykroczeniepetty offence
wykrywaniedetection
wylegitymowaćcheck identity
wymiar sprawiedliwościadministration of justice
wywózexport
Wyższa Szkoła PolicjiHigher Police Training School
zakład karnypenal institution
zapobieganieprevention
zarządzeniedisposition
zastępcadeputy
zatrzymaćdetain
zezwolenie na przekraczanie granicy państwowejborder traffic permit
zgromadzenieassembly
zwalczaniecombating
Żandarmeria WojskowaMilitary Police

Organy ścigania po angielsku – ustawy

Jeżeli podoba Ci się ten post, będę wdzięczny za komentarz i udostępnienie na Facebooku i LinkedIn. Daj znać (może być przez formularz kontaktowy), jeżeli brakuje Ci w sieci informacji o jakimś zagadnieniu dotyczącym tłumaczeń angielskich – chętnie pomyślę, jak mogę pomóc ?

Koszyk
 • No products in the cart.
Facebook
LinkedIn
Instagram
0